Untitled Document Untitled Document
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม ปี 2554
รายงานการประชุม ปี 2555
รายงานการประชุม ปี 2556
รายงานการประชุม ปี 2557
รายงานการประชุม ปี 2558
รายงานการประชุม ปี 2559
กิจกรรม/ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  Untitled Document
   ข้อบังคับ 2555
 

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารหรือค่าตอบแทนรายเดือนจากเงินรายได้ให้กับผู้บริหารผู้มีสิทธิได้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น พ.ศ.2555

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย สิทธิประโยชน์และการหารายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

4. ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาเขต(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

7. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.