Untitled Document Untitled Document
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ปี 2554
  รายงานการประชุม ปี 2555
  รายงานการประชุม ปี 2556
  รายงานการประชุม ปี 2557
  รายงานการประชุม ปี 2558
  รายงานการประชุม ปี 2559
  รายงานการประชุม ปี 2560
  รายงานการประชุม ปี 2561
กิจกรรม/ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม
  มติที่ประชุม ประจำปี 2559
  มติที่ประชุม ประจำปี 2560
  มติที่ประชุม ประจำปี 2561
Untitled Document
   ข้อบังคับ 2555
 

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารหรือค่าตอบแทนรายเดือนจากเงินรายได้ให้กับผู้บริหารผู้มีสิทธิได้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น พ.ศ.2555

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย สิทธิประโยชน์และการหารายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

4. ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาเขต(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

7. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.