Untitled Document Untitled Document
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม ปี 2554
รายงานการประชุม ปี 2555
รายงานการประชุม ปี 2556
รายงานการประชุม ปี 2557
รายงานการประชุม ปี 2558
รายงานการประชุม ปี 2559
กิจกรรม/ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  Untitled Document
   ข้อบังคับ 2559
 

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ.2559

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

 

ข้อบังคับที่อนุมัติโดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย(ฉบับที่5) พ.ศ.2559

4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ฉบับที่4) พ.ศ.2559

5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

6. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559

7. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.