Untitled Document Untitled Document
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ปี 2554
  รายงานการประชุม ปี 2555
  รายงานการประชุม ปี 2556
  รายงานการประชุม ปี 2557
  รายงานการประชุม ปี 2558
  รายงานการประชุม ปี 2559
กิจกรรม/ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม
  มติที่ประชุม ประจำปี 2559
  มติที่ประชุม ประจำปี 2560
  มติที่ประชุม ประจำปี 2561
Untitled Document
   ระเบียบ 2553
 

1. ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2553

2. ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2553

3. ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

4. ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน พ.ศ.2553

5. ระเบียบ ว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2553

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.