Untitled Document Untitled Document
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ปี 2554
  รายงานการประชุม ปี 2555
  รายงานการประชุม ปี 2556
  รายงานการประชุม ปี 2557
  รายงานการประชุม ปี 2558
  รายงานการประชุม ปี 2559
  รายงานการประชุม ปี 2560
  รายงานการประชุม ปี 2561
กิจกรรม/ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม
  มติที่ประชุม ประจำปี 2559
  มติที่ประชุม ประจำปี 2560
  มติที่ประชุม ประจำปี 2561
Untitled Document
   ข้อบังคับ 2560
 

ข้อบังคับที่อนุมัติโดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย วิธีการสรรหา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2560

5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560

6. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

7. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.