Untitled Document Untitled Document
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ปี 2554
  รายงานการประชุม ปี 2555
  รายงานการประชุม ปี 2556
  รายงานการประชุม ปี 2557
  รายงานการประชุม ปี 2558
  รายงานการประชุม ปี 2559
กิจกรรม/ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม
  มติที่ประชุม ประจำปี 2559
  มติที่ประชุม ประจำปี 2560
  มติที่ประชุม ประจำปี 2561
Untitled Document
   ข้อบังคับ 2560
 

ข้อบังคับที่อนุมัติโดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย วิธีการสรรหา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2560

5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560

6. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

7. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.