Untitled Document Untitled Document
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม ปี 2554
รายงานการประชุม ปี 2555
รายงานการประชุม ปี 2556
รายงานการประชุม ปี 2557
รายงานการประชุม ปี 2558
รายงานการประชุม ปี 2559
กิจกรรม/ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  Untitled Document
   ข้อบังคับ 2560
 

ข้อบังคับที่อนุมัติโดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย วิธีการสรรหา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2560

5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560

6. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

7. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.