Untitled Document Untitled Document
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม ปี 2554
รายงานการประชุม ปี 2555
รายงานการประชุม ปี 2556
รายงานการประชุม ปี 2557
รายงานการประชุม ปี 2558
รายงานการประชุม ปี 2559
กิจกรรม/ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  Untitled Document
   ข้อบังคับ 2551
 

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2551

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551

4. ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551

7. ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2551

8. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

9. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

10. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

11. ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2551

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.