Untitled Document Untitled Document
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ปี 2554
  รายงานการประชุม ปี 2555
  รายงานการประชุม ปี 2556
  รายงานการประชุม ปี 2557
  รายงานการประชุม ปี 2558
  รายงานการประชุม ปี 2559
กิจกรรม/ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม
  มติที่ประชุม ประจำปี 2559
  มติที่ประชุม ประจำปี 2560
  มติที่ประชุม ประจำปี 2561
Untitled Document
   ข้อบังคับ 2558
 

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พ.ศ.2558

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ พ.ศ.2558

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

4. ข้อบังคับ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2558

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

7. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

8. ข้อบังคับ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.