Untitled Document Untitled Document
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ปี 2554
  รายงานการประชุม ปี 2555
  รายงานการประชุม ปี 2556
  รายงานการประชุม ปี 2557
  รายงานการประชุม ปี 2558
  รายงานการประชุม ปี 2559
  รายงานการประชุม ปี 2560
  รายงานการประชุม ปี 2561
กิจกรรม/ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม
  มติที่ประชุม ประจำปี 2559
  มติที่ประชุม ประจำปี 2560
  มติที่ประชุม ประจำปี 2561
Untitled Document
   ข้อบังคับ 2556
 

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2556

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2556

4. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2556

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.