Untitled Document Untitled Document
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม ปี 2554
รายงานการประชุม ปี 2555
รายงานการประชุม ปี 2556
รายงานการประชุม ปี 2557
รายงานการประชุม ปี 2558
รายงานการประชุม ปี 2559
กิจกรรม/ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  Untitled Document
   ข้อบังคับ 2557
 

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557

4. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.2557

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการ และการรับจ้างทำของให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2557

7. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

8. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.