Untitled Document Untitled Document
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ปี 2554
  รายงานการประชุม ปี 2555
  รายงานการประชุม ปี 2556
  รายงานการประชุม ปี 2557
  รายงานการประชุม ปี 2558
  รายงานการประชุม ปี 2559
  รายงานการประชุม ปี 2560
  รายงานการประชุม ปี 2561
กิจกรรม/ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม
  มติที่ประชุม ประจำปี 2559
  มติที่ประชุม ประจำปี 2560
  มติที่ประชุม ประจำปี 2561
Untitled Document
   ข้อบังคับ 2554
 

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2554

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2554

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

4. ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554

7. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554

8. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

9. ข้อบังคับ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ.2554

10. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.