Untitled Document Untitled Document
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ปี 2554
  รายงานการประชุม ปี 2555
  รายงานการประชุม ปี 2556
  รายงานการประชุม ปี 2557
  รายงานการประชุม ปี 2558
  รายงานการประชุม ปี 2559
  รายงานการประชุม ปี 2560
  รายงานการประชุม ปี 2561
กิจกรรม/ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม
  มติที่ประชุม ประจำปี 2559
  มติที่ประชุม ประจำปี 2560
  มติที่ประชุม ประจำปี 2561
Untitled Document
   ข้อบังคับ 2553
 

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ.2553

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2553

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553

4. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.2553

7. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

8. ข้อบังคับ ว่าด้วย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.