Untitled Document Untitled Document
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม ปี 2554
รายงานการประชุม ปี 2555
รายงานการประชุม ปี 2556
รายงานการประชุม ปี 2557
รายงานการประชุม ปี 2558
รายงานการประชุม ปี 2559
กิจกรรม/ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  Untitled Document
   ข้อบังคับ 2553
 

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ.2553

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2553

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553

4. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.2553

7. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

8. ข้อบังคับ ว่าด้วย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.