Untitled Document Untitled Document
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ปี 2554
  รายงานการประชุม ปี 2555
  รายงานการประชุม ปี 2556
  รายงานการประชุม ปี 2557
  รายงานการประชุม ปี 2558
  รายงานการประชุม ปี 2559
  รายงานการประชุม ปี 2560
  รายงานการประชุม ปี 2561
กิจกรรม/ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม
  มติที่ประชุม ประจำปี 2559
  มติที่ประชุม ประจำปี 2560
  มติที่ประชุม ประจำปี 2561
Untitled Document
   ข้อบังคับ 2549
 

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2549

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.2549

4. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2549

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549

7. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาฯจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2549

8. ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2549

9. ข้อบังคับ ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549

10. ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549

11. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผช รศ ศ พ.ศ.2549

12. ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2549

13. ข้อบังคับ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2549

14. ข้อบังคับ ว่าด้วย การลาออกจากราชการ พ.ศ.2549

15. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ.2549

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.