Untitled Document Untitled Document
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม ปี 2554
รายงานการประชุม ปี 2555
รายงานการประชุม ปี 2556
รายงานการประชุม ปี 2557
รายงานการประชุม ปี 2558
รายงานการประชุม ปี 2559
กิจกรรม/ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  Untitled Document
   ข้อบังคับ 2549
 

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2549

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.2549

4. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2549

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาฯจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549

7. ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาฯจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2549

8. ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2549

9. ข้อบังคับ ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549

10. ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549

11. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผช รศ ศ พ.ศ.2549

12. ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2549

13. ข้อบังคับ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2549

14. ข้อบังคับ ว่าด้วย การลาออกจากราชการ พ.ศ.2549

15. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ.2549

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.