รูปกิจกรรม

img01

พิธีเปิดโครงการ

รูปทั้งหมด

img01

พิธีปิดโครงการ

รูปทั้งหมด

img01

สรุปและนำเสนอกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

รูปทั้งหมด

img01

พิธีมอบรางวัลนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

รูปทั้งหมด

img01

CoP 7 การพัฒนานักศึกษา

รูปทั้งหมด

img01

CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา

รูปทั้งหมด

img01

CoP 5 การบริหารจัดการ

รูปทั้งหมด

img01

CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รูปทั้งหมด

img01

CoP 3 การบริการวิชาการ

รูปทั้งหมด

img01

CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

รูปทั้งหมด

img01

CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

รูปทั้งหมด

img01

กลุ่มการวิจัย(ห้องประชุมปิ่นวารี ชั้น 7)

รูปทั้งหมด

img01

กลุ่มการเรียนการสอน(ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น7)

รูปทั้งหมด

img01

กลุ่มการบริหารจัดการ(ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น8)

รูปทั้งหมด

img01

27 ตุลาคม 2558

รูปทั้งหมด

img01

29 มิ.ย.59 km. day

รูปทั้งหมดผู้บริหารและบุคลากร

img01

นาย สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้

img01

น.ส. สาวชาลินี ชำนาญวารินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

img01

น.ส. ศิริพร รุ่งแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

img01

น.ส. อนงลักษณ์ สุขใส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

img01

น.ส. สยุมพร บุญเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อเรา