แนวปฏิบัติที่ดี..บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ

 

ในหลวง จอมปราชญ์ของแผ่นดินกับการจัดการความรู้