ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

25 ตุลาคม 2559




โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 (กิจกรรมที่ 1)
ณ โรงแรม เคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
วันที่ 27 ตุลาคม  2558
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนและพิธีเปิด
09.00 น. – 10.00 น. อภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
10.00 น. – 12.00 น. อภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง จุดแข็ง อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรม
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. อภิปรายกลุ่ม เรื่อง แผนการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
16.00 น. – 16.30 น. สรุปผล ตอบข้อซักถาม และพิธีปิด
หมายเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ดูกิจกรรม คลิ๊ก...


ข่าวสาร ทั้งหมด