ปฎิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2024
พฤ อา
« ธ.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

อำนาจและหน้าที่

law_bar

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เรียกประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. เป็นประธานของที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
3. ดำเนินกิจการของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
4. รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาคณาจารย์และข้าราชการ
5. เป็นผู้แทนของสภาคณาจารย์และข้าราชการในกิจการภายนอก
6. ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากสภคณาจารย์และข้าราชการ
7. ประสานงานกับสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสภาหรือข้อบังคับ

รองประธานมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ช่วยประธานในกิจการของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามมติของสภาหรือประธานมอบหมาย
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ breitling replica ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบใด ๆ ของสภาหรือข้อบังคับ
4. ปฏิบัติหน้าที่ของประธานเมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยให้รองประธาน

               คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นอันดับแรก และรองประธานคนที่ 2  เป็นอันดับต่อไป

เลขานุการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ชี้แจงระเบียบข้อบังคับและยืนยันหลักฐานเอกสารต่อที่ประชุมหรือต่อสมาชิก และยืนยันมติของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 2. จัดทำรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 3. รักษาเอกสารของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 4. ประสานและจัดทำโครงการรองรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
 5. วางแผนและประสานการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 6. ดำเนินงานควบคุมและรับผิดชอบในงานของสภาที่ได้รับมอบหมาย
 7. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 8. เสนอรายชื่อสมาชิกตามจำนวนที่เห็นสมควรเพื่อให้ประธานแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามมติที่ประชุม tag heuer replica watches และตามที่ประธานมอบหมาย
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบใด ๆ ของสภาหรือข้อบังคับ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. เผยแพร่ข่าวสารและสาระเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก
 2. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและเป็นแหล่งกลางในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย

 

ฝ่ายวิชาการและวิจัยมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. เสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ในการพัฒนาคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
 2. จัดเสวนาเวทีประชาคมให้คณาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัย
 3. ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเด่น
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำนโยบายและแผนงานของสภาคณาจารย์ฯ
 2. วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานของสภาคณาจารย์ฯ เสนอแนะทางเลือกของนโยบายเพื่อแก้ปัญหา
 3. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

ฝ่ายกฎหมายและกิจการสภามหาวิทยาลัย

 1. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการดำเนินการทางกฎหมายแก่คณาจารย์ ข้าราชการ   บุคลากรและ  cheap rolex replica นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 2. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 3. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทางกฎหมายในการป้องกัน คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 4. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างบุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา
 5. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยและเสนอหรือดำเนินการทางกฎหมายกรณีมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดของบุคคลใด ๆ ตามควรแก่กรณี
 6. ติดตามผลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหารทุกระดับ ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการดำเนินการต่อผู้เกี่ยวข้อง
 7. ศึกษา วิเคราะห์การบังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขกรณีที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น audemars piguet replica watches ๆ ที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมอบหมาย

ค้นหา