ปฎิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2024
พฤ อา
« ธ.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

ประวัติสภาคณาจารย์ฯ

bar

ประวัติสภาคณาจารย์และข้าราชการ

           สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก replica rolex watch เป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตาม มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้

       มาตรา ๒๒ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการของมหาวิทยาลัย  จำนวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง  และการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมและการดำเนินงานของสภาคณาจารย์

และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

              มาตรา ๒๓ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

             (๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

            (๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

            (๓) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

            (๔) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

bar1

สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดแรก ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘ –๒๕๕๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ดา กลิ่นสุคนธ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนแรก

สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่สอง ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓  มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ดา  กลิ่นสุคนธ์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นสมัยที่ ๒ แต่ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ดา  กลิ่นสุคนธ์  ได้ลาออกจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ จุนถิระพงษ์ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๑ จึงปฏิบัติหน้าที่แทนจนครบวาระ

สภาคณาจารย์ข้าราชการชุดที่สาม ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖    มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์   เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย สภาคณาจารย์ และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖   ซึ่งได้มีการแก้ไขข้อบังคับฉบับปี พ.ศ.  ๒๕๔๘ เกี่ยวกับ จำนวนกรรมการสภาฯจากเดิม จำนวน ๑๒  คน เป็น breitling replica watches ๑๓ คน  และกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกได้ตามจำนวนกรรมการสภาฯ ในแต่ละเขตเลือกตั้งของวิทยาเขตในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามข้อบังคับใหม่   มีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภา จำนวน ๑๓ คนเพื่อดำเนินงานต่อไป

ค้นหา