รายการข้อมูลบุคลากร

Untitled Document
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภทบุครากร คณะ/หน่วยงาน
01 อดิศักดิ์ จำปาสี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02 ไพรินทร์ คงสมร พนักงานราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
03 กนกรัตน์ เบญจมาศ จ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04 นันทนา เยื้องไกรงาม พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05 ทัศนวรรณ โอสุวรรณ์ จ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06 นิสารัตน์ โหลนอก พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
07 กันยกร ติดใจดี พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
08 วัชรกร รัตนกิจ จ้างชั่วคราว คณะศิลปศาสตร์
09 Lester Udang จ้างชั่วคราว คณะศิลปศาสตร์
10 Darius Hober จ้างชั่วคราว คณะศิลปศาสตร์