รายการข้อมูลบุคลากร

Untitled Document
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภทบุครากร คณะ/หน่วยงาน
01 asd asd พนักงานมหาวิทยาลัย คณะบัญชี
02 asd asd ข้าราชการ คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ