คู่มือการใช้งาน

Untitled Document

      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาตามมาตรฐานกลาง
รายบุคคลด้านบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนามาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถนำข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการวางแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2558 สำนักงานคณะกรรมการ

      การอุดมศึกษามีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบประกันคุณภาพกับระบบข้อมูลสารสนเทศ กองบริหารงานบุคคลจึงขอความร่วมบุคลากรทุกท่าน ปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง
เพื่อเป็นประโยชน์ ในการบริหารจัดการ และการวางแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร 038-358145 หรือ ฝ่ายสารสนเทศ เบอร์โทร 038358201 - 8316