Untitled Document
 

 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


 

       
   

ผศ.ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   
       
   

ผศ.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


 
 

 
 
 
 

ผศ.พาณี ขัมพะบุณย์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

อาจารย์ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

 อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 

 
 
 
 
 
 

อาจารย์อัครวุฒิ สื่อประสาร

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

อาจารย์อภิวิชญ์ พูลสง

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


 
       
   

นางสาวอัมรา เชื้อช่าญ

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ

   

 

 

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ชั้น 6 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ   

43 ม.6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี