Untitled Document
 

วิสัยทัศน์

               ยึดหลักคุณธรรม  มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  เป็นสื่อกลางสร้างความ  สามัคคี  มีเสรีภาพทางความคิด    พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาคม

 พันธกิจ

1.  ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาต่ออธิการบดี  หรือสภามหาวิทยาลัย บนพื้นฐานของความถูกต้อง  ยุติธรรมและเป็นจริง

2.  ให้เสรีภาพทางความคิดกับคณาจารย์และข้าราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล

3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

4.  พิทักษ์รักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  และคณาจารย์และข้าราชการให้สอดคล้องกับสภาพความจริง

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ชั้น 6 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ   

43 ม.6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี