Untitled Document Untitled Document
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม ปี 2554
รายงานการประชุม ปี 2555
รายงานการประชุม ปี 2556
รายงานการประชุม ปี 2557
รายงานการประชุม ปี 2558
รายงานการประชุม ปี 2559
กิจกรรม/ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  Untitled Document
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 

คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

- คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา

- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2559 เรื่อง การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559

- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1442/2559 เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.131/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลในคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (เพิ่มเติม)

   
 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.