Untitled Document Untitled Document
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ปี 2554
  รายงานการประชุม ปี 2555
  รายงานการประชุม ปี 2556
  รายงานการประชุม ปี 2557
  รายงานการประชุม ปี 2558
  รายงานการประชุม ปี 2559
  รายงานการประชุม ปี 2560
  รายงานการประชุม ปี 2561
กิจกรรม/ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม
  มติที่ประชุม ประจำปี 2559
  มติที่ประชุม ประจำปี 2560
  มติที่ประชุม ประจำปี 2561
Untitled Document
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 

คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

- คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา

- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2559 เรื่อง การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559

- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1442/2559 เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.131/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลในคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (เพิ่มเติม)

   
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.