Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 

 

RMUTTO SAR V.2.0

ระบบการกำกับ ติดตาม การประเมินผล

และผลการประเมินคุณภาพ

 

  Untitled Document
   2559
 
50 หนังสือ แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

 

50

 
           ประกาศมทร.ตอ เรื่องระบบกลไก นโยบายและแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 59
       ระเบีบบ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.