Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 

 

RMUTTO SAR V.2.0

ระบบการกำกับ ติดตาม การประเมินผล

และผลการประเมินคุณภาพ

 

  Untitled Document
   ข่าวสารประกันคุณภาพภาพ

    

 แบบ มคอ.2 ใหม่ (เห็นชอบโดย สกอ.)
 การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและ มคอ.
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายนายกรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาฯ
 ประเด็นถามตอบ เรื่องแนวทางการจัดทำรายงานผลฯ มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
 ประเด็นพิจารณาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร
 ร่าง การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา
 นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-2570
 พัฒนากำลังคน 4.0 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
 ข่าวสาร ทปอ.

 

1
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.