Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 

 

RMUTTO SAR V.2.0

ระบบการกำกับ ติดตาม การประเมินผล

และผลการประเมินคุณภาพ

 

  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่

     เอกสารเผยแพร่

 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับประเมินปี 2557-2558
 แบบเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสถาบัน
 แผนกลยุทธ์งานประกันคุณภาพ
 แผนยกระดับประกันคุณภาพปีการศึกษา 2558‏
 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง-มทร.57 (มหาวิทยาลัย)
 ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ปี 58 (V.2)
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน ปี 58 V.2
 กำหนดการโครงการย่อยที่ 5 วันที่ 3-4 มี.ค.59
 slide การประกันคุณภาพการศึกษา ในบริบทของผู้บริหาร
 สรุปรายงานผลการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21”
 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 3) ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปี 58
 ผู้กำกับดูแลผู้รับผิดชอบกำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยในของ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ระดับสถำบัน ปีกำรศึกษำ 2558 (ฉบับที่ 1)
 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 1) ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

 

1
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.