Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 

 

RMUTTO SAR V.2.0

ระบบการกำกับ ติดตาม การประเมินผล

และผลการประเมินคุณภาพ

 

  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่

     เอกสารเผยแพร่ ปี 2557

 แบบเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับสถาบัน
 ปฎิทินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ตอ.(ฉบับที่ 3) ปีการศึกษา 2557 (11 ส.ค.57- 31 ก.ค.58)
 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 ผู้กำกับดูแลผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของ มทร.ตอ.ระดับสถาบัน
 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ 2) ปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2557 V.2
 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับสถาบัน.pdf
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
 สรุปรายงานผลการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. "การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน"
 หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2884-2558)
 คู่มือ กพร.ปี 2557
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ มทร.ตอ ปี 2557

 

1
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.