Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 

 

RMUTTO SAR V.2.0

ระบบการกำกับ ติดตาม การประเมินผล

และผลการประเมินคุณภาพ

 

  Untitled Document
   เอกสารเผยแพร่

     เอกสารเผยแพร่ ปี 2555

 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ระดับอุดมศึกษา
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
 แบบเสนอแนวทางปรับปรุง ภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2555
 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ประกาศ เรื่อง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย (กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
 โครงการบริการวิชาการที่เข้าสภา ประจำปีการศึกษา 54-55
 รายงานผลการตรวจติดตามการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้คุณภาพ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) ครั้งที่ 1
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (27/02/56)
 รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) 27/02/56
 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจำปีการศึกษา 2555 คณะ/หน่วยงาน (21-02-56)
 สรุปประเด็นสำคัญคำถาม-คำตอบ โครงการพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก(3 ม.ค.55)
 สรุปประเด็นสำคัญคำถาม-คำตอบ โครงการพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก(15-16 ธ.ค.55)
 ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ปี 55
 หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 55 (ระดับมหาวิทยาลัยฯ/วิทยาเขต)

 

1 2 3 Next
 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.