Untitled Document Untitled Document
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 

 

RMUTTO SAR V.2.0

ระบบการกำกับ ติดตาม การประเมินผล

และผลการประเมินคุณภาพ

 

  Untitled Document
 
 
แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา

 

ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

       

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2557

 

 

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.