Untitled Document Untitled Document

งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง

 
แนะนำหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนะนำบุคลากร
ภาระงานประชาสัมพันธ์
นิงคลิปปิ้ง
งานถ่ายภาพ
งานออกแบบ
สถานนีวิทยุราชมงคลตะวันออก
 
  สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญ..ร่วมอบรมเสวนาวิชาการ เรื่องผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อธุรกิจปศุสัตว์


 สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญ..ร่วมอบรมเสวนาวิชาการ เรื่องผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อธุรกิจปศุสัตว์
25 มกราคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


  สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญ..ร่วมอบรมเสวนาวิชาการ  

   เรื่อง ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อธุรกิจปศุสัตว์

             วันที่  2  กุม
กำหนดการ (คลิก)
รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

 

 

 

 
     

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  

website: http://template.rmutto.ac.th/pr/    Email:pr.rmutto@gmail.com  Tel: 038-358-201

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.