Untitled Document Untitled Document

งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง

 
แนะนำหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนะนำบุคลากร
ภาระงานประชาสัมพันธ์
นิงคลิปปิ้ง
งานถ่ายภาพ
งานออกแบบ
สถานนีวิทยุราชมงคลตะวันออก
 
  ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย


 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
29 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลางขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการ

 

 

 

 
     

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  

website: http://template.rmutto.ac.th/pr/    Email:pr.rmutto@gmail.com  Tel: 038-358-201

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.