Untitled Document Untitled Document

งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง

 
แนะนำหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนะนำบุคลากร
ภาระงานประชาสัมพันธ์
นิงคลิปปิ้ง
งานถ่ายภาพ
งานออกแบบ
สถานนีวิทยุราชมงคลตะวันออก
 
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการจัดสร้างหอพระ


 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการจัดสร้างหอพระ
15 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการจัดสร้างหอพระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ 2560

โอนเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระ) 
เลขที่ 986 - 4 - 19510 - 7 ธนาคารกรุงไทย 
สาขาบางพระ

ผู้ประสานงาน
นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์ 081-862-5474
นายมนตรี เรืองสิงห์ 081-984-1804
นางสาวปภัสชญาภรณ์ แพรดำ 091-885-0981
นางสาวงามจิต อินทวงค์ 081-949-8238


คณะกรรมการ01
คณะกรรมการ02

 

 

 

 
     

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  

website: http://template.rmutto.ac.th/pr/    Email:pr.rmutto@gmail.com  Tel: 038-358-201

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.