Untitled Document Untitled Document

งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง

 
แนะนำหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนะนำบุคลากร
ภาระงานประชาสัมพันธ์
นิงคลิปปิ้ง
งานถ่ายภาพ
งานออกแบบ
สถานนีวิทยุราชมงคลตะวันออก
 
  รัับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา


 รัับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา
06 ตุลาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด รับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา


รายละเอียดการสมัคร

 

 

 

 
     

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  

website: http://template.rmutto.ac.th/pr/    Email:pr.rmutto@gmail.com  Tel: 038-358-201

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.