Untitled Document Untitled Document

งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง

 
แนะนำหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนะนำบุคลากร
ภาระงานประชาสัมพันธ์
นิงคลิปปิ้ง
งานถ่ายภาพ
งานออกแบบ
สถานนีวิทยุราชมงคลตะวันออก
 
  ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด


 ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
19 ธันวาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


ติดต่อฝ่ายทัพยากรมนุษย์ โทร 02-6168-0981 ต่อ 7240 หรือ สมัครทาง E-mail : hr@sangchaimeter.com


ประกาศรับสมัครงาน

 

 

 

 
     

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  

website: http://template.rmutto.ac.th/pr/    Email:pr.rmutto@gmail.com  Tel: 038-358-201

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.