ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนธันวาคม 2560


ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

 


 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ต.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561>>>คลิก<<<
 • มหวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลับเชียงใหม่ ขอเชิญประชุมและร่วมเสนอผลงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 64>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 11>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่>>>คลิก<<<
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ The 7 th ICADA 2018-SSIS>>>คลิก<<<
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยผลงานวิชาการ>>>คลิก<<<
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ>>>คลิก<<<
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2>>>คลิก<<<
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสาเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ >>>คลิก<<<