ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน 2560


ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน 2560
17 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) >>>คลิก<<<
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง              >>>คลิก<<<
 3. มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     >>>คลิก<<<
 4. มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเสนอโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      >>>คลิก<<<
 5. มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  >>>คลิก<<<
 6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ               >>>คลิก<<<
 7. วิทยาลัยนานาชาติ หทวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TSU-AFBE Internation Conference 2018                              >>>คลิก<<<
 8. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1  >>>คลิก<<<
 9. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคม ระหว่างไทย-อินเดีย และไทย-จีน >>>คลิก<<<
 10. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560               >>>คลิก<<<
 11. สำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งยุติการดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ          >>>คลิก<<<
 12. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2017                        >>>คลิก<<<
 13. สำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8      >>>คลิก<<<