สาขาการจัดการ (เทียบโอน)


สาขาการจัดการ (เทียบโอน)
13 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


* ขอให้นักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการ โครงการภาคสมทบ ปีการศึกษา 2558 ทุกคน เข้าร่วมปฐมนิเทศโดยพร้อมเพียกันในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 น. ห้อง HS 1001 ชั้น 10 ตึกอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

* ขอให้นักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการ ภาคปกติ (วุฒิ ปวส.) เทียบโอน ปี การศึกษา 2558 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนเทียบโอนรายวิชา โดยพร้อมเพียงกันใยวันเสารืที่ 8 สิงหาคม 2558 แบะวันอาทิตย์ที่ท 9 สิงหาคม 2558  น. ห้อง HS 1002 ชั้น 10 ตึกอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หมายเหตุ ให้นักศึกษาทุกคน นำใบระเบียบแสดงผลการเรียนอ (รบ.) จำนวน 3 ฉบับ มาติดต่อในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0850894959 ผศ.วีรวรรณ  ธานี