การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
17 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/155 ลงวันที่ 26 กุม
ประกาศ