การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 1


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 1
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 1 ( 1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2561) ผู้ผ่านทดลองงาน 70:30
 
 
 
 
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  รอบ 1 ( 1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม  2561)  ทดลองงาน  50:50