ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน 2560 รอบ 2


ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน 2560 รอบ 2
29 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


  1. มหวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP  >>>คลิก<<<
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 64 >>>คลิก<<<
  3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 >>>คลิก<<<
  4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 >>>คลิก<<<
  5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 11 >>>คลิก<<<
  6. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ The 7 th ICADA 2018-SSIS >>>คลิก<<<
  7. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยผลงานวิชาการ >>>คลิก<<<
  8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ >>>คลิก<<<
  9. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2 >>>คลิก<<<
  10. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสาเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ >>>คลิก<<<