แบบประเมินภาวะการมีงานทำและประเมินคุณภาพหลักสูตร (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559)


แบบประเมินภาวะการมีงานทำและประเมินคุณภาพหลักสูตร (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559)
17 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


แบบประเมินภาวะการมีงานทำและประเมินคุณภาพหลักสูตร (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559)

>>>คลิก<<<