ข่าว

ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนมกราคม 2561
01 กุมพาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน 2560
17 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครืนทร์ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การแนะนำการสมัครทุนและการเขียนโครงการวิจัยขอทุนจาก National Geographic Society
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอขยายระยะเวลาเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภูเก็ต ขอเรียนเชิญและแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแก้ไขค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

1 2 3 4 Next