ข่าว

ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง
16 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 1
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

TESCO Lotus เปิดรับสมัครงาน
21 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน 2560 รอบ 2
29 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบประเมินภาวะการมีงานทำและประเมินคุณภาพหลักสูตร (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559)
17 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันครบรอบ 1 ปี
10 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แจ้งกำหนดระยะเวลากองทุนการศึกษาให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
10 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1
26 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งยุติการดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยา
26 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560
26 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง
26 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
26 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 2 ( 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 กรกฎาคม 2560)
08 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Reseach Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์