Untitled Document
 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาชีพที่ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala Institute of Technology)” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเช่นเดียวกับอธิบดีกรมต่างๆ และได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-ok)” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ ได้กำหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   จำนวน 4 วิทยาเขตและ  1 คณะ  ตามมาตรา 65(3) ได้แก่ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ   วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ  พร้อมทั้งให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา 5(3)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเดิมเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์บางพระ  และได้ยกฐานะเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549  

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนใน  5  สาขาวิชาด้วยกัน คือ

1. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

2. สาขาวิชาการจัดการ

3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 

ปรัชญา

         จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาคน พัฒนาชาติ

 

ปณิธาน

          ผลิตบัณฑิตให้รักและสู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์

         เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาและพัฒนาคน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

นิยามศัพท์

 

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี         หมายถึง เป็นผู้มีความรอบรู้ในการใช้เทคโนโลยี

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา   หมายถึง เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาชีพ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้นั้น

ยอมรับในระดับสากล              หมายถึง มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

2. สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน/สังคม

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง

4. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นทุนมนุษย์

2. เพื่อวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และมีเครือข่าย

3. เพื่อให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน

4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถพึ่งพาตนเอง