Untitled Document
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2555 - 2559)
คู่มือปฏิบัติงาน
เอกสารพร้อมคู่มือทำเล่มสหกิจศึกษา(สาขาภาษาอังกฤษ)
KPI TEMPLETE
แบบรายงานอาจารย์ประจำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
รายงานสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
บันทึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2555
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดับสาขาวิชา
แบบประเมินอัตลักษณ์
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ TQF และ อัตลักษณ์
แบบฟอร์มการลงทะเบียนโน๊ตบุ๊คส์และสมาร์ทโฟน
แบบรายงานการประชุมของอาจารย์
แบบฟอร์มภาคสนามการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับสาขาวิชา
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 ระดับสาขาวิชา