Untitled Document Untitled Document

คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Untitled Document
   ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติความเป็นมาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประวัติความเป็นมา

 

พ.ศ. 2549
ศาสตราจารย์ ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความคิดเห็นให้มีการจัดการการศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (2550-2554)

พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 โดยให้คณาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการดำเนินการ โดยมีการประชุมสัมมนา คณะกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนในเขตภาคตะวันออกผลการศึกษาเห็นว่าควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้มีการดำเนินการโดยมีการประชุมสัมมนาลักษณะการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และประชุมสัมมนาคณะกรรมการร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ผลการศึกษาเป็นหลักสูตร 6 ปีมุ่งเน้นบูรณาการและเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 โดยบริหารงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีและแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิงเตือนตา ชาญศิลป์ เป็นประธานคณะทำงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 501/2550 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550

พ.ศ. 2551
สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ประกอบความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้การดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2552
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 จำนวน 33 คน โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ใช้อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่าเป็นที่ตั้งของคณะฯ

พ.ศ. 2553
คณาจารย์จากภาควิชาสัตวศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้โอนย้ายมาช่วยราชการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ และทางคณะได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เพิ่มอีก 1 หลักสูตร

 

 

 
 


 

 
     

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110
โทรศัพท์ 038-358137 ต่อ 1020 | แฟ็กซ์ 038-358141 | อีเมลล์ dvm_rmutto@hotmail.com<

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.