Untitled Document Untitled Document

คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Untitled Document
   วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (วทบ.)
 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี คุณสมบัติ ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า การเรียนการสอน นักศึกษาที่สึกาาสาขาวิชาวิทยาสาสตร์สุขภาพสัตว์จะได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษดี และภาคปฏิบัติ ด้านการเลี้ยงสัตว์ การสุขาภิบาล และเทคนิคการรักษาเบื้องต้น และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจได้หลากหลาย เช่น โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ในห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

แนวทางในการประกอบอาชีพ
-ภาครัฐ สามารถเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยเกษตรกรรม นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องแลปปฏิบัติการ รับราชการในส่วนของกรมปศุสัตว์ อาทิ เช่น ศูนย์ชันสูตรสังกัดกรมปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาลในกรมปศุสัตว์ หรือรับราชการในส่วนของกระทรวงกลาโหม เช่น หน่วยทหารพัฒนา ที่ดูแลในส่วนของการผลิตน้ำเชื้อ หรือผสมเทียม เป็นต้น

-ภาคเอกชน สามารถประกอบอาชีพเป็นสัตวบาลดูแลและผลิตสัตว์ ตัวแทนจำหน่าย ยา อาหาร และวัสดุทางการแพทย์สำหรับปศุสัตว์

ภาพการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

 
 


 

 
     

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110
โทรศัพท์ 038-358137 ต่อ 1020 | แฟ็กซ์ 038-358141 | อีเมลล์ dvm_rmutto@hotmail.com<

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.