Untitled Document Untitled Document
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แนะนำหน่วยงาน
  บุคลากร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557


 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


กิจกรรมย่อยที่ 1             ดำเนินการในระหว่างวันที่  24 - 25 ตุลาคม 2556

กิจกรรมย่อยที่ 2             ดำเนินการในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2556

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

 

 

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.