Untitled Document Untitled Document
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แนะนำหน่วยงาน
  บุคลากร
การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล


  การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล
15 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
แนวปฏิบัติการบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติการขออนุมัติแต่งตั้งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้สิทธิการลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว
แนวปฏิบัติการขออนุมัติเข้าร่วมดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แนวปฏิบัติการลงชื่อปฏิบัติงาน วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนระหว่างลาฯ
แนวปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 กรกฎาคม (รัชกาลที่ 10)
แนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 

 

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.