Untitled Document Untitled Document
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แนะนำหน่วยงาน
  บุคลากร
 Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับ ป.โท-เอก ในประเทศ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯและพนักงานในสถาบันฯ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
19 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 ผลการคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560
15 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
28 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) กันยายน 2556
29 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
08 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
08 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

  การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล
15 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคล
25 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 ทบทวนการสำรวจข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
16 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 ทบทวนการวิเคราะห์ภาระงาน
11 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
22 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศ สำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2559
09 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน เพื่อใช้ในการตรวจประกันคุณภาพ
17 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล 

1 2 3 4 5 6 7 Next
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.