Untitled Document Untitled Document
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แนะนำหน่วยงาน
  บุคลากร
 Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับ ป.โท-เอก ในประเทศ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯและพนักงานในสถาบันฯ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
19 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 ผลการคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560
15 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) กันยายน 2556
29 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
28 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด
  ข่าวรับสมัครงาน
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
16 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงาน ณ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
15 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสัตวแพทยศาสตร์
08 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบิน
26 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ คระเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล
 แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


อ่านทั้งหมด
 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.