Untitled Document Untitled Document
 
 
เมนู
การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
การจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ
ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
ประเภทโปสเตอร์
  Untitled Document    การจัดการความรู้ หัวข้อ "การจัดระบบสหกิจศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556"
 

  คู่มือโครงการสหกิจศึกษาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.